Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 6 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

VĂN HOÁ KINH DOANH - YÊU CẦU TẤT YẾU CỦA SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

PHẠM DUY HẢI

Tóm tắt


Trong thế kỉ XXI, với sự phát triển không ngừng của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng gia tăng. Vấn đề xây dựng văn hoá kinh doanh nói chung, văn hoá doanh nghiệp nói riêng, nhằm tạo được thế mạnh trong cạnh tranh đang được quan tâm hơn bao giờ hết.

Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238