Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 6 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐàO TạO Và PHáT TRIểN NGUồN NHÂN LựC TRONG PHáT TRIểN DOANH NGHIệP ở NƯớC TA

NGUYỄN THỊ HUYỀN

Tóm tắt


Từ sau Đại hội Đảng lần thứ VI, đất Đào tạo và phát triển là các hoạt động để duy trì và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tổ chức doanh nghiệp, là điều kiện tiên quyết để các tổ chức doanh nghiệp có thể đứng vững và thắng lợi trong môi trường cạnh tranh. Để hoạt động này mang lại hiệu quả, đòi hỏi các tổ chức doanh nghiệp phải thực hiện một cách bài bản, có tổ chức và kế hoạch.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238