Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 6 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở nước ta

NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN

Tóm tắt


Bản lĩnh chính trị cña ®éi ngò c¸n bé, ®¶ng viªn thÓ hiÖn ë c¸c mÆt nh­ư: sù ®óng ®¾n, kiªn ®Þnh, nhÊt qu¸n vÒ ®­ưêng lèi, nguyªn t¾c tæ chøc, ho¹t ®éng vµ sù mÒm dÎo, linh ho¹t trong ho¹t ®éng, c«ng t¸c; tÝnh ®éc lËp, tù quyÕt cña c¸n bé, ®¶ng viªn; th¸i ®é vµ kh¶ n¨ng xö lý c¸c t×nh huèng phøc t¹p, khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc; sù nh¹y c¶m víi c¸i míi vµ kh¶ n¨ng tù ®æi míi; ý chÝ vµ kh¶ n¨ng ®Êu tranh chèng l¹i sù tÊn c«ng cña kÎ thï ®Ó b¶o vÖ m×nh; sù v÷ng vµng, kiªn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ cña ®éi ngò c¸n bé, ®¶ng viªn...

Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238