Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 6 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ TRI THỨC Ở VIỆT NAM

TRẦN HỒNG LƯU

Tóm tắt


Kinh tế tri thức là trình độ phát triển cao của lực lượng sản xuất mà trong từng sản phẩm cũng như trong tổng sản phẩm quốc dân, lao động cơ bắp giảm đi và dần thay thế bằng lao động trí óc.

Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238