Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 6 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

LƯƠNG XUÂN QUỲ, NGUYỄN ANH TUẤN

Tóm tắt


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (4/2001) chính thức đưa ra khái niệm “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và khẳng định nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình tổng quát của nước ta. Tới Đại hội X (2006) tiếp tục khẳng định: “để đi lên xã hội chủ nghĩa, chúng ta phải phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238