Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 6 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

quan điểm mới cho phát triển xã hội bền vững

LƯƠNG VIỆT HẢI

Tóm tắt


Công nghiệp hoá nói riêng và hiện đại hoá xã hội nói chung không chỉ là những quá trình kinh tế -kỹ thuật, mà trước hết đó là những quá trình kinh tế - xã hội phức tạp. Như thực tiễn nhiều quốc gia, khu vực và thế giới đã chỉ ra, việc tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá gây nên những tác động kinh tế - xã hội hết sức to lớn đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời, các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội cũng lại ảnh hưởng đến tiến trình hiện đại hoá. 

Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238