Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 6 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

tìm hiểu quan niệm của Hêghen về xã hội dân sự

PHẠM CHIẾN KHU

Tóm tắt


Sự hiểu biết chưa chuẩn xác về quan niệm xã hội dân sự của Hêghen, thông thường là do chúng ta chưa nắm vững được hệ thống các phạm trù triết học của Hêghen, đặc biệt là do sự nhầm lẫn giữa cặp phạm trù "cái phổ quát - cái đặc thù" của ông với cặp phạm trù "cái chung - cái riêng" của chúng ta và không phân biệt được sự khác nhau giữa phạm trù "đạo đức" và phạm trù "luân lý" của ông.   


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238