Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 6 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

mô hình kinh tế tổng quátm của Việt Nam đến năm 2020

NGUYỄN VĂN NAM, NGUYỄN ĐỨC HIỂN

Tóm tắt


Đại hộ VII (năm 1991) của Đảng cộng sản Việt Nam đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh 1991). Nội dung Cương lĩnh 1991 đã xác định đường lối phát triển kinh tế của Việt Nam là “phát triển kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành theo cơ chế thị trường cơ sự quản lý của Nhà nước”. Theo thời gian, qua các nhiệm kỳ của đại hội, đường lối phát triển trên đã chuyển sang “phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”coi đây là mô hình kinh tế tổng quát của Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH).


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238