Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 6 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một vài suy nghĩ về mô hình kinh tế tổng thể ở Việt Nam

LÊ DU PHONG

Tóm tắt


Cho đến nay, nền kinh tế của thế giới đã trải qua nhiều mô hình phát triển khác nhau. Không kể thời kỳ mông muội, mô hình kinh tế đầu tiên xuất hiện trong xã hội loài người là mô hình sản xuất tự nhiên, tự cung, tự cấp. Mô hình kinh tế này đã tồn tại hàng ngàn năm dưới chế độ phong kiến, và đến nay vẫn tồn tại ở không ít quốc gia có nền kinh tế chậm phát triển, hoặc ở một số vùng của các quốc gia có nền kinh tế đang phát triển. Đây là mô hình kinh tế lạc hậu với năng suất lao động thấp kém.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238