Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 6 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐổI MớI CƠ CHế XÂY DựNG Và Tổ CHứC THựC HIệN CáC NHIệM Vụ KHOA HọC Xã HộI ở NƯớC TA

PHẠM VĂN VANG

Tóm tắt


Các nhiệm vụ khoa học xã hội nói chung, nhiệm vụ khoa học xã hội cấp Nhà nước và cấp Bộ nói riêng là các vấn đề khoa học cần được giải quyết trong những thời kỳ nhất định và được cụ thể hóa thành các chương trình, nhiệm vụ nghiên cứu khác nhau, có chức năng nghiên cứu ứng dụng, triển khai nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần giải quyết các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238