Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 5 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tác động của việc gia nhập wto đến thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ở Việt nam

NGUYỄN ANH ĐỨC

Tóm tắt


Ở Việt Nam trong thời gian qua chúng ta đã chú trọng đến các nguồn vốn trong nước, tuy nhiên vẫn chưa đủ để đảm bảo mức tăng trưởng cao. Vì vậy, để đạt được mức tăng trưởng cao thì không thể không nhờ tới nguồn vốn từ bên ngoài.

Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238