Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 5 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí: Thực tế đòi hỏi và vấn đề đặt ra

NGUYỄN VĂN DỮNG

Tóm tắt


Thực tiễn báo chí nước ta trong gần 25 năm đổi mới đã và đang đặt ra nhiều vấn đề có tính cơ bản lâu dài, vừa là yêu cầu bức thiết cần giải quyết; trong đó có vấn đề đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ những người quản lý báo chí.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238