Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 5 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

tư tưởng về giáo dục gia đình của nho giáo (qua tứ thư)

TRẦN ĐÌNH THẢO

Tóm tắt


Trong ba bậc thang để làm sáng tỏ đức sáng của con người ra ngoài phạm vi con người thì “gia” (nhà) là bậc thang đầu tiên, nhưng lại rất quan trọng. Nho giáo cho rằng, nếu nhà mình mà không điều khiển được thì không thể đảm đương được công việc quốc gia đại sự.

Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238