Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 5 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phân hoá trong giáo dục phổ thông ở Việt nam: Một cách nhìn từ góc độ xã hội học

PHẠM NGỌC HÙNG

Tóm tắt


Bài viết không đặt ra vấn đề phân tích phân ban, phân luồng trong giáo dục phổ thông, mà chỉ nhắc đến chương trình đó làm ví dụ cho sự cần thiết phải tính đến các yếu tố xã hội của sự phân hoá trong giáo dục.

Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238