Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 5 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nguyên tắc vì mục tiêu phát triển con người trong chiến lược phát triển bền vững

TRỊNH THỊ KIM NGỌC

Tóm tắt


Phát triển bền vững không phải là một khái niệm đa bình diện và nhiều ý nghĩa, đó còn là sự phát triển nhân văn vì mục tiêu phát triển con người.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238