Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 5 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một vài khía cạnh của chính sách đất đai và ảnh hưởng đối với sự phát triển nông nghiệp, nông thôn việt nam

PHAN SỸ MẪN, HÀ HUY NGỌC

Tóm tắt


Sự thay đổi và phát triển nhanh chóng của nền kinh tế đã làm nảy sinh nhiều vấn đề mới trong quản lý và sử dụng đất đai. Chính vì vậy, hệ thống pháp luật về đất đai đã được bổ sung và sửa đổi nhằm giải quyết những mâu thuẫn đó.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238