Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 5 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

40 NĂM THỰC HIỆN “DI CHÚC” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN DUY QUÝ

Tóm tắt


Trước lúc đi xa, vào cõi vĩnh hằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta bản di chúc lịch sử. Đến nay, đã tròn 40 năm nhân dân ta thực hiện Di chúc này.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238