Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 6 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hoạt động lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội Việt Nam

NGUYỄN MAI THUYÊN

Tóm tắt


Lấy phiếu tín nhiệm là một trong những phương thức giám sát của Quốc hội Việt Nam, đã được thực hiện hai lần tại nghị trường khóa XIII. Việc lấy phiếu tín nhiệm bước đầu nâng cao vị trí, vai trò, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Tuy nhiên, những quy định về hoạt động lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, cần được nhanh chóng sửa đổi, bổ sung. Để hoàn thiện quy định về vấn đề này thì cần phải xác định phạm vi đối tượng, thời gian lấy phiếu tín nhiệm, tiêu chí đánh giá tín nhiệm, trình tự lấy phiếu tín nhiệm.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238