Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 11 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

AN SINH XÃ HỘI CHO NGƯỜI CAO TUỔI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

NGUYỄN ĐÌNH TUẤN

Tóm tắt


Hiện nay, Việt Nam là quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Quá trình này đã và đang đặt ra những thách thức đối với việc đảm bảo an sinh xã hội cho người cao tuổi như: đảm bảo đời sống kinh tế (thu nhập), cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Phần lớn người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp xã hội và thẻ bảo hiểm y tế. Trong khi đó, người cao tuổi lại có nhu cầu khám chữa bệnh cao và phải chi trả cho chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Thực tế này đặt ra yêu cầu bức thiết cần phải mở rộng an sinh xã hội cho người cao tuổi ở Việt Nam trong bối cảnh già hóa dân số đang gia tăng hiện nay.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238