Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 5 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG DI CƯ TỪ NÔNG THÔN RA ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

DƯƠNG CHÍ THIỆN

Tóm tắt


Đô thị hóa nhanh tạo ra điều kiện và cơ hội việc làm ngày càng nhiều hơn ở khu vực đô thị, trong khi ở khu vực nông thôn đang thừa rất nhiều lao động. Đó là những yếu tố quan trọng thúc đẩy mạnh mẽ dòng lao động di cư từ nông thôn ra đô thị - một trong những dòng di cư chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các dòng di cư chủ yếu hiện nay ở Việt Nam.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238