Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 2 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

20 năm Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

NGUYỄN THỊ THANH VÂN

Tóm tắt


   Ngày 22/11/2015, lãnh đạo 10 nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã ký Tuyên bố Kuala Lumpur 2015 về việc thành lập Cộng đồng ASEAN, công bố chính thức với thế giới về sự hình thành một mô hình liên kết ở đẳng cấp mới tại khu vực Đông Nam Á. Cộng đồng ASEAN là sự thể hiện lợi ích, tầm nhìn chung, cũng như ý chí, quyết tâm chính trị của các nước thành viên về nhu cầu liên kết khu vực ở mức độ cao hơn để kịp thời ứng phó, thích ứng các cơ hội, thách thức đặt ra cho khu vực, đưa ASEAN chính thức trở thành cộng đồng gắn kết về chính trị, liên kết sâu rộng về kinh tế, văn hóa, cùng chia sẻ trách nhiệm xã hội, tạo nền tảng quan trọng để ASEAN tiếp tục củng cố và làm sâu sắc thêm các liên kết, mang lại lợi ích chung tích cực cho tất cả các nước thành viên. Trong đó, Việt Nam với vai trò tích cực của mình đã thể hiện những cố gắng không ngừng, quan trọng suốt hơn 20 năm qua để thúc đẩy quá trình phát triển toàn diện của ASEAN. Vai trò to lớn của Việt Nam được tất cả các nước thành viên và cộng đồng quốc tế ghi nhận. Đó là nhân tố quan trọng đưa ASEAN tới vị trí và cột mốc lịch sử mới, trở thành một trong những mô hình liên kết thành công nhất thế giới hiện nay.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238