Chi tiết về Tác giả

Anh Tuấn, Lê Trường ĐH Điện Lực

  • S. 11 (2012) - NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI
    Phương pháp triển khai hệ thống quản lý năng lượng
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018