Chi tiết về Tác giả

Bá Thịnh, Hoàng Viện Nghiên cứu Sành sứ thủy tinh công nghiệp

  • S. 10 (2012) - NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI
    Công nghệ tuyển và xử lý cao lanh bằng phương pháp thủy lực, công suất 20.000 tấn/năm
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018