Chi tiết về Tác giả

Hoa, Vũ Ngọc Cao đẳng Nội vụ Hà Nội

  • S. 11 (2009) - NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC
    Đặc trưng của hành vi ngôn ngữ cầu khiến trong văn bản quy phạm pháp luật tiếng Việt
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống