Chi tiết về Tác giả

Dung, Võ Thị Đại học Quảng Bình

  • S. 7 (2010) - NGOAI NGỮ VỚI BẢN NGỮ
    Cách thức biểu đạt về lời ăn tiếng nói trong tục ngữ Anh-Việt
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống