Chi tiết về Tác giả

Hải, Võ Minh Đại học Quy Nhơn

  • S. 1+2 (2012) - NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC
    Hàm nghĩa văn hoá của hai từ "Nam", "Bắc" trong ngôn ngữ văn học Trung đại Việt Nam (THE CULTURAL MEANING OF NORTH AND SOUTH IN THE LANGUAGE OF VIETNAMESE MEDIEVAL LITERATURE)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống