Chi tiết về Tác giả

Diệu, Trần Thị Thanh Khoa Ngữ văn Anh, Đại học KHXH & NV, TP HCM)

  • S. 7 (2012) - NGOAI NGỮ VỚI BẢN NGỮ
    Về việc xác định trọng âm từ tiếng Anh đối với học viên Việt Nam IDENTIFYING ENGHLISH WORD STRESS TO VIETNAMESE LEARNERS
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống