Chi tiết về Tác giả

Yến, Trần Thị Hoàng Đại học Vinh

  • S. 6 (2013) - NGÔN NGỮ VỚI VĂN CHƯƠNG
    Đặc điểm ngữ nghĩa của hành động chửi qua lời thoại nhân vật trong truyện ngắn Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống