Chi tiết về Tác giả

Mạnh, Trần Hữu ĐHNN, ĐHQG HN

  • S. 6 (2010) - NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC
    Xem xét cấu trúc thông tin của một đoạn văn và ứng dụng của nó
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống