Chi tiết về Tác giả

Lan, Trần Bích ĐHXH &NV, ĐHQGHN

  • S. 4 (2010) - NGOAI NGỮ VỚI BẢN NGỮ
    Lý thuyết dịch thuật chức năng của C.NORD (tiếp theo)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống