Chi tiết về Tác giả

Mai, Từ Thu Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

  • S. 4 (2009) - NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC
    Hiện tượng lướt âm tiết "Một" khi phát âm cấu trúc "Động từ + Một + X" trong phương ngữ Bình Trị Thiên
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống