Chi tiết về Tác giả

Hoà, Phan Văn ĐHNN, Đại học Đà Nẵng

  • S. 5 (2012) - NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC
    Vai trò của ẩn dụ trong ngôn bản Power of metaphors in discourse
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống