Chi tiết về Tác giả

Hoà, Phan Văn Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng

  • S. 12 (2011) - NGÔN NGỮ TRONG NHÀ TRƯỜNG
    Dạy và học tiếng Anh theo các mục đích cụ thể ở Việt Nam giai đoạn 2010-2020 nhìn từ góc độ thực tiễn và hướng chiến lược của đề án ngoại ngữ quốc gia
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống