Chi tiết về Tác giả

Mai, Phí Lê HVCH, Khoa Ngôn ngữ, ĐHKHXH & NV, ĐHQGHN

  • S. 11 (2012) - NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC
    Về cấu tạo hệ thống thuật ngữ trong "Bộ luật dân sự"
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống