Chi tiết về Tác giả

Minh, Nguyễn Thanh

  • S. 10 (2014) - BÀI BÁO
    VỀ NHỮNG LỖI KHI SỬ DỤNG THỂ BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
    Tóm tắt  PDF
  • S. 3 (2015) - BÀI BÁO
    THỰC NGHIỆM MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GỢI Ý NHẰM PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TẠI THANH HÓA
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống