Chi tiết về Tác giả

Minh Hồng, Nguyễn Thị

  • S. 10 (2014) - BÀI BÁO
    MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY VÀ BIÊN SOẠN TÀI LIỆU TIẾNG TRUNG QUỐC NHÌN TỪ GÓC ĐỘ ĐỐI CHIẾU NGỮ NGHĨA CỦA TỪ HÁN VIỆT VÀ TỪ HÁN TƯƠNG ĐƯƠNG
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống