Chi tiết về Tác giả

Yến, Nguyễn Hoàng

  • S. 4 (2014) - BÀI BÁO
    HÀM Ý HỘI THOẠI TRONG TRUYỆN CƯỜI DÂN GIAN VIỆT NAM XÉT TRONG QUAN HỆ VỚI PHƯƠNG CHÂM VỀ LƯỢNG
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống