Chi tiết về Tác giả

Giang, Nguyễn Hương

  • S. 3 (2015) - BÀI BÁO
    KHẢO SÁT NGHĨA BIỂU NIỆM VÀ NGHĨA BIỂU THỊ TRONG HỢP ĐỒNG KINH DOANH QUỐC TẾ TIẾNG ANH
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống