Chi tiết về Tác giả

Bình, Nguyễn Xuân Đại học Vinh

  • S. 3 (2010) - NGOAI NGỮ VỚI BẢN NGỮ
    Ngữ nghĩa của tính từ chỉ kích thước - Nhìn từ góc độ tri nhận không gian (Trên cứ liệu tiếng Nga và tiếng Việt)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống