Chi tiết về Tác giả

Hải, Nguyễn Văn Thành phố Hồ Chí Minh

  • S. 7 (2010) - Ngôn ngữ và văn hóa
    Định danh chuyển nghĩa của từ "Đầu" trong tiếng Việt và các từ tương đương trong tiếng Anh
    Tóm tắt  PDF
  • S. 4 (2013) - NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC
    Tìm hiểu thêm về phân tích diễn ngôn
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống