Chi tiết về Tác giả

Hán, Nguyễn Văn Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa Vũng Tàu

  • S. 7 (2010) - NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC
    Đôi nét về tính nghiệm thân trong ẩn dụ và hoán dụ ý niệm
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống