Chi tiết về Tác giả

Chiến, Nguyễn Văn Đại học Thăng Long

  • S. 1+2 (2009) - NGOAI NGỮ VỚI BẢN NGỮ
    Một vài lối diễn đạt tu từ thường gặp trong các văn bản của tổng thống Mỹ
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống