Chi tiết về Tác giả

Mến, Nguyễn Thị Đại học Sư phạm Hà Nội 2

  • S. 7 (2012) - NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC
    Các chức năng ngữ dụng của lời cảm ơn trong tiếng Việt Pragmatic functions of thanking expressions in Vietnamese
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống