Chi tiết về Tác giả

Hoàn, Nguyễn Thị Viện Từ điển học và Bách khoa thư VN

  • S. 10 (2012) - NGÔN NGỮ - VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM
    Từ "cho" trong giao tiếp mua bán của người Tày-Nùng với người Kinh ở các chợ Lạng Sơn
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống