Chi tiết về Tác giả

Dung, Nguyễn Thị Đại học Trần Quốc Tuấn

  • S. 10 (2011) - NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC
    Một vài đặc điểm của ngôn ngữ hội thoại trong thi vấn đáp ở trường Đại học Quân sự Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống