Chi tiết về Tác giả

Hoài, Nguyễn Thị Thu CĐSP Kon Tum

  • S. 1+2 (2012) - NGÔN NGỮ TRONG NHÀ TRƯỜNG
    Dạy nói cho sinh viên năm thứ hai chuyên ngành tiếng Anh trong các lớp không đồng đều ở trường CĐSP Kon Tum (TEACHING ENGLISH SPEAKING SKILL TO THE SECOND YEAR ENGLISH MAJOR STUDENTS IN LARGE HETEROGENEOUS CLASSESAT KONTUM JUNIOR COLLEGE OF PEDAGOGY)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống