Chi tiết về Tác giả

Nga, Nguyễn Thị Hồng Nhà xuất bản, ĐHQG Hà Nội

  • S. 8 (2013) - NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC
    Về phương thức biểu hiện mạch lạc theo quan hệ nguyên nhân trong một số truyện ngắn hiện đại
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống