Chi tiết về Tác giả

Nga, Nguyễn Thị Hằng Cao học NN K17, Đại học Thái Nguyên

  • S. 7 (2011) - NGÔN NGỮ - VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM
    Tình hình sử dụng ngôn ngữ của học sinh Pà Thẻn ở Hà Giang
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống