Chi tiết về Tác giả

Chinh, Nguyễn Ngọc Đại học Đà Nẵng

  • S. 4 (2010) - NGOAI NGỮ VỚI BẢN NGỮ
    Tập hợp liên từ "и потому" trong câu phức hợp đẳng lập tiếng Nga và phương thức truyền đạt tiếng Việt
    Tóm tắt  PDF
  • S. 3 (2010) - NGOAI NGỮ VỚI BẢN NGỮ
    Khảo sát phương thức truyền đạt liên từ "TAK ЧТО" với ý nghĩa kết quả trong tiếng Nga sang tiếng Việt
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống