Chi tiết về Tác giả

Hà, Nguyễn Khánh Viện Từ điển học và Bách khoa toàn thư Việt Nam

  • S. 9 (2010) - NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC
    Từ ngữ phái sinh chỉ màu trong tiếng Việt
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống